Ekologická likvidace autovraků


Povinností každého majitele vozidla je ještě před podáním žádosti o vyřazení vozidla z registru odevzdat vozidlo osobě, která je oprávněným provozovatelem zařízení ke sběru, výkupu a využívání autovraků a tím i osobou oprávněnou k vydání dokladu o jeho převzetí k likvidaci. My Vám tuto službu nabízíme s veškerým komfortem. Stačí když s autovrakem k nám dojedete (popřípadně si s námi domluvíte odvoz)


Doklady nutné k předání vozidla

 • Občan

  • Občanský průkaz, cestovní pas, nebo jiný platný doklad totožnosti
  • V případě, kdy má dojít k převzetí od osoby která není vlastníkem vozidla - plnou moc vystavenou vlastníkem vozidla / vzor /
  • Pokud došlo k úmrtí vlastníka vozidla - rozhodnutí v dědickém řízení
  • Originál technického průkazu
 • Firma

  • Kopii živnostenského listu / fyzická osoba /, nebo výpis z obchodního rejstříku / právnická osoba /
  • V případě převzetí vozidla od osoby pověřené zástupci firmy k likvidaci vozidla plnou
   moc / vzor /
  • Originál technického průkazu

Kovošrot Zdeněk Kubík, je oprávněný subjekt k přejímce a zpracování autovraků. Při odevzdání vozidla do našeho zařízení bezplatně obdržíte v souladu s vyhláškou 352/2008 Sb. protokol o převzetí autovraků, který je odeslán do informačního systému toku vybraných autovraků MA ISOH a je nutným dokladem pro vyřazení z registru motorových vozidel.


Veškerá přijímaná vozidla jsou kontrolována v online registru odcizených vozidel. VIN vozidla musí souhlasit s VIN ve velkém technickém průkazu.


Ekologickou likvidaci autovraků zajistí firma Zdeněk Kubík.


Ekologická likvidace autovraků - povolení


Nákladní vozidlo nad 3,5t a autobusy dle aktuálního ceníku železa

(cena se určuje dle skutečné hmotnosti autovraku)


Co když autovrak není kompletní?

provozovatel zařízení ke sběru autovraků je povinen při převzetí autovraku bezplatně vystavit potvrzení o převzetí, jestliže byla odevzdána alespoň karosérie s označením identifikačního čísla VIN a motor s označením identifikačního čísla, pokud bylo uvedeno v osvědčení o registraci vozidla.

Aby v důsledku skutečnosti, že majitel/provozovatel vybraného vozidla jednal nelegálně, nebyl následně vystaven obtížně řešitelnému problému, jak vyřadit vozidlo z registru vozidel, měla by zařízení přijímající tyto autovraky na vyžádání vystavit majiteli/provozovateli, resp. osobě předávající, doklad, na kterém bude uvedeno, že bylo takto rozebrané vozidlo, resp. část vozidla, s identifikačním číslem VIN přijata do zařízení ke sběru/zpracování autovraků (doklad by měl být samozřejmě opatřen razítkem a podpisem provozovatele zařízení). Tento dokument není legislativně definován, nejedná se tedy o Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků dle přílohy č. 3 vyhlášky a slouží především jako doklad k prokázání nelegálního nakládání s autovraky pro přestupkové řízení dle § 13 odst. 1 písm. a) bodu 4 dopravního zákona.


Co s vozidlem v polopřevodu po 30.6.2015?

Vzhledem k novele zákona č. 56/2001 Sb., o provozu vozidel na pozemních komunikacích, upozorňujeme naše zákazníky na řešení problematiky tzv. polopřevodů (vozidlo bylo odhlášeno na nového majitele, ale dále již nebylo zaregistrováno) Vozidlo v tzv. polopřevodu není po 30. 6. 2015 možné již dále provozovat a zároveň není možnost polopřevod dokončit. Zanikla jeho způsobilost k provozu na pozemních komunikacích a taktéž skončilo pojištění tohoto vozidla a vozidlo zaniklo.


Zánik vozidla dle výše uvedeného zákona však neznamená, že vozidlo zůstane stát někde na ulici nebo že si jej občan rozdělá nebo rozprodá na náhradní díly a zbytek odveze do výkupny kovů. V tomto okamžiku totiž nastupuje povinnost pro občana dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a to sice v ustanovení, kde se hovoří, že každý kdo se zbavuje vozidla s ukončenou životností (autovraku) je povinen vozidlo odevzdat oprávněné osobě k ekologické likvidaci. V případě, že daný zákon poruší a s vozidlem naloží v jiném režimu (rozebere si jej na součásti), tak mu velmi reálně hrozí, že bude osloven státní správou (ČIŽP), aby doložil, jak vozidlo ekologicky zlikvidoval. Pokud občan toto nedoloží, vystavuje se sankci dle zákona o odpadech ve výši několika desítek tisíc korun.