Výkup kovového odpadu: s odvoláním na usnesení vlády jsme nuceni přerušit výkup odpadů od fyzických osob


Vykupujeme a zpracováváme:

  • Veškerý železný odpad, ocel všech tříd včetně nástrojové, litinu a nerez
  • Všechny druhy barevných kovů, měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, cín, směsi kovů
  • Al-Cu kabely / cena dle výtěžnosti /
  • Železné a neželezné třísky
  • Autobaterie
  • Papír

Železný odpad

Cena odpadů se kromě situace na trhu odvíjí také od čistoty, rozměrů a tloušťky. U speciálních druhů ocelí dle obsahu vzácných prvků.


Barevné kovy

Ceny jednotlivých druhů barevných kovů jsou stanoveny dle aktuálních údajů LME (London Metal Exchange).


Autobaterie

Za příznivé ceny vykupujeme staré autobaterie i s kyselinou, louhem či jinými náplněmi. Neodhazujte autobaterie do popelnic ani na skládku, ani je nenechávejte pohozené v přírodě. Autobaterie je nebezpečný odpad.


Papír

Papír nesmí být mokrý ani silně znečištěný a nesmí obsahovat slídy, igelity vazby knih, šanony, kopírovací papír, mastnoty, Fe špony atd.


Platby za odpad

Odpady, při jejichž odběru nebo výkupu je provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů povinen identifikovat osoby,od kterých má v úmyslu odpady odebrat nebo vykoupit.


Kód druhu odpadu Název druhu odpadu

02 01 10 Kovové odpady

15 01 04 Kovové obaly

16 01 04* Autovraky

16 01 06 Autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí

16 01 17 Železné kovy

16 01 18 Neželezné kovy

16 08 01 Upotřebené katalyzátory obsahující zlato, stříbro, rhenium, rhodium, paladium, iridium nebo platinu (kromě odpadu uvedeného pod číslem 16 08 07)

17 04 01 Měď, bronz, mosaz

17 04 02 Hliník

17 04 03 Olovo

17 04 04 Zinek

17 04 05 Železo a ocel

17 04 06 Cín

17 04 07 Směsné kovy

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10

20 01 40 Kovy


Identifikací fyzických osob se rozumí zjištění jména, příjmení, data narození, adresy trvalého pobytu a čísla občanského průkazu nebo jiného průkazu totožnosti každé z osob, od které byly odpady odebrány nebo vykoupeny.


Odpady, jež provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů nesmí vykupovat od fyzických osob, se vymezují jako odpady, mající povahu.


a) uměleckého díla nebo jeho části,

b) pietního nebo bohoslužebného předmětu nebo jeho části,

c) průmyslového strojního zařízení nebo jeho části,

d) obecně prospěšného zařízení nebo jeho části, zejména zařízení pro hromadnou dopravu, dopravního značení, součásti nebo příslušenství veřejného prostranství a pozemních komunikací a energetické, vodárenské nebo kanalizační zařízení,

e) části vybraného výrobku, vybraného odpadu a vybraného zařízení podle § 25 odst. 1 písm. c), g) a h) zákona, s výjimkou kompletní autobaterie, která se v tomto případě nepovažuje za součást autovraku.


Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů může za vykoupený nebo odebraný odpad poskytovat úplatu pouze převodem peněžních prostředků prostřednictvím poskytovatele platebních služeb nebo provozovatele poštovních služeb formou poštovního poukazu.


Při platbě převodem odečítáme z ceny za odpad - 3 Kč

Při platbě složenkou odečítáme z ceny za odpad do 5000 Kč - 35 Kč nad 5000 Kč - 45 Kč


Přijímaný kovový a nekovový odpad nesmí obsahovat látky zdraví škodlivé, výbušné, vyzařující nebezpečné záření a další zboží, které by mohly při další manipulaci a zpracování ohrozit zdraví a bezpečnost lidí, životní prostředí nebo způsobit škodu.


Pro firmy zajišťujeme výkup kovového odpadu, včetně přistavení kontejneru a odvozu.


Výkup kovového odpadu - povolení


Zobrazit ceník kovů